Quartiersversammlunge Go|Urban

Fir all déi Gruppen, déi mat op de Go|Urban ginn, sinn zu folgenden Datumen Info-Versammlunge fir d’Cheffen an der Géisserei.

Bei all weidere Froen, kënnt dir iech op (Umeldungen) oder bei ärem Quartier mellen: , , , ,

Biber: 27.4 a 15.6 um 19.30

Wëllef: 23.5 um 19.30

Avex: 18.5 um 19.30

CaraPio: 12.5 um 19.00

Raro: 13.5 um 19.30