Bénévoler fir de Service “Oppent-Ouer” gesicht

Léiwe Staff, léif Chef um Go|Urban,

Et gouf décidéiert fir um Go|Urban nieft engem Go|Medical, deen sech ëm déi kierperlech Problemer vun de Participante, Chef a Staff Memberen këmmere wäert, och eng Offer ze hunn fir op déi psychesch “Boboen” anzedroen. Et geet hei sécher net dreems fir Therapien unzebidden, mee haaptsächlech fir nozelauschteren a vläit e gudde Rod an e léift Wuert kennen ze ginn.

Um Camp wäert et also ee Service “Oppent-Ouer” – “Open-Ear” ginn, wou mir bal all Dag um Camp an engem Team eng Permanence tëschen 16h30 a 19h30 fir d’ Participanten an tëschen 22h00 an 23h00 fir d’Chef an de Staff hunn. D’Oppent-Ouer wier den 20., 21. an 22., esou wéi den 24., 25., 26. a 27. Juli aktiv.

Mir sichen also jonk an eeler Erwuessener (Chef a Staff), déi bereet sinn op e puer Sproochen, eng oder e puer Schichten “nolauschteren” ze kommen. Dëst als bénévol Tâche um Camp, déi een och nieft enger anerer Tâche kann ausféieren. Et ass vu Virdeel, wann een duerch eng Formatioun oder berufflech/volontaire Erfahrunge schonn e Background an deem Domaine huet, et geet awer och duer, wann een einfach eng Persoun ass, déi gutt nolauschtere kann.

Dat ganzt ass bei den LGS nei, an ewéi all nei Offer ass et schwéier ze wëssen, wéi dës Offer wäert ugeholl ginn. Enn Mee – Uganks Juni wier och eng Versammlung fir d‘Konzept am Detail ze kucken an de Planning vun de Schichten ze maachen.

Wann dir interesséiert sidd, eng oder méi Schichten am Team ze iwwerhuelen, oder Leit kënnt, déi dofir en Talent hunn, da mell iech w.e.g. beim Francoise Zenner (Frutz) op