Go | Mind & Spirit

Während dem Camp kanns du selwer decidéieren, bei wéi engen Aktivitéiten dass du wëlls matmaachen, eleng oder zesumme mat Kollegen (déi méi Jonk bleiwen an hire Gruppen). D‘Umelle leeft iwwer den “Job-Center” – du kanns aus fënnef Beräicher a jee no Alter eraussichen. Hei e puer Beispiller, wat dech beim Go|Mind & Spirit erwaart:

 

Camp Uni
An onser Camp Universitéit ka jiddereen, egal wéi al en ass, mat vill Spaass a Freed Wëssenschaft an Technik op verschidde Manéieren entdecken. Natierlech op eng praktesch Aart a Weis, wou s de selwer kanns experimentéieren.

Beispiller: Wëssenschaftlech Experimenter mam Mister Science, Verstand-Fabrik, Robotere bauen, a vill aneres

 

Diskussiounsclub
Scout ze sinn ass eng Schoul fir d’Liewen, dofir däerf et op onsem Camp net feelen, seng Meenung auszedrécken a begrënnen ze kënnen, aneren nozelauschteren an eng gutt Diskussioun ze féieren.

Beispiller: Interessant, relevant an ureegend Diskussiounen

 

Spiritualitéit a Glawen
Hei geet et drëm, verschidden Elementer vu spiritueller Erfahrung ze verstoen, seng eege Spiritualitéit oder säi Glawen ze entdecken oder einfach nëmme Rou a Fridde während dem Camp ze fannen.

Beispiller: een Zen-Gaart uleeën, Yoga Atelier, spirituell Momenter a Gebiet, a vill aneres

 

Spiller Bar
Hei kann ee verschidden Zorte vu Spiller entdecken, déi eist Gehir ureegen an eis Sënner stäerken. Et kann ee selwer Briet- a Rollespiller entwéckelen an och manner bekannte Spiller ausprobéieren.

Beispiller: Rollespiller, ee Brietspill erfannen a mat Frënn spillen, a vill aneres