Staff (IST)

Du hues Loscht an Zäit fir dech an iergend enger Form beim internationale Camp 2017, dem Go│Urban ze engagéieren?

Du wëlls aktiv um Camp eng Hand mat upaken?
Du bass um Camp net als Chef derbäi a wëlls trotzdem de ganze Go | Urban materliewen?

Du bass just 3 Deeg als Biberchef oder 5 Deeg als Wëllefcherschef dobäi a wëlls de Rescht vum Camp trotzdem materliewen?

Oder kanns du zäitlech just puer Deeg hëllefen?

Klick einfach op „Join GoUrban“ a schreif dech an.

Hues du villäicht keng Zäit fir um Go | Urban ze hëllefen, mee wëlls awer trotzdem mat dengen Ideen dozou bäidroen, datt de Go|Urban en Erfolleg gëtt? Dann klick op „Aktivitéiten“ an deel eis deng Ideen mat.

Mir wäerten dech um Lafenden halen a soen dir lo schonn e grousse Merci fir deng Mathëllef.